അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷം 01.07.2020 മുതൽ 31.03.2021 വരെയാണ്.

2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷം 30.06.2020 ന് അവസാനിക്കും, എന്നാൽ
2020-2021 സാമ്പത്തിക വർഷം 01.06.2020 ന് ആരംഭിക്കുമെങ്കിലും 31.03.2021 ന് അവസാനിക്കും.
റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർ‌ബി‌ഐ) അതിന്റെ സാമ്പത്തിക വർഷം സർക്കാരുമായി സംയോജിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here